Wzory klauzul arbitrażowych
Treść klauzuli arbitrażowej zamieszczanej w umowach/ugodach z kontrahentami: B2B

Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy/ugody lub w związku z nią, będą rozstrzygane przez Krajowy Sąd Arbitrażowy sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, zgodnie z Regulaminem tego Sądu (www.krajowysadarbitrazowy.pl), w oparciu również o zasady słuszności.

Treść klauzuli arbitrażowej zamieszczanej w umowach spółek, aktach założycielskich, statutach spółdzielni i stowarzyszeń.

Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub w związku z nią, będą rozstrzygane przez Krajowy Sąd Arbitrażowy sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, zgodnie z regulaminem tego Sądu (www.krajowysadarbitrazowy.pl), w oparciu również o zasady słuszności. Strony oświadczają, że znane są im skutki zapisu na Sąd Polubowny, w szczególności co do mocy prawnej wyroku Sądu Polubownego lub ugody przed nim zawartej na równi w z wyrokiem Sądu Powszechnego lub ugodą zawartą przed Sądem Powszechnym.

Treść klauzuli arbitrażowej zamieszczanej w umowach/ugodach z konsumentami po powstaniu sporu : B2C

Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy/ugody lub w związku z nią, będą rozstrzygane przez Krajowy Sąd Arbitrażowy sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, zgodnie z Regulaminem tego Sądu (www.krajowysadarbitrazowy.pl), w oparciu również o zasady słuszności. Strony oświadczają, że znane są im skutki zapisu na Sąd Polubowny, w szczególności co do mocy prawnej wyroku Sądu Polubownego lub ugody przed nim zawartej na równi w z wyrokiem Sądu Powszechnego lub ugodą zawartą przed Sądem Powszechnym.