Szybkość i Prostota

Rozwój gospodarczy i technologiczny spowodował, że życie każdego z nas znacznie przyspieszyło. Dziś w XXI wieku, każdy ma natychmiastowy dostęp do wiedzy i informacji, a komunikacja interpersonalna nigdy nie była szybsza i łatwiejsza.

W biznesie bardzo dużo zależy od szybkiego działania. Okazja gospodarcza jaka pojawiła się przed przedsiębiorcą musi być wykorzystana teraz, albo przepada. Problem musi być rozwiązany teraz, albo nierozwiązany generuje kolejne większe problemy. Spór między przedsiębiorcami musi być rozwiązany szybko, aby rozstrzygnięcie w sprawie miało znaczenie gospodarcze dla firmy.

Szybkie rozwiązanie sporu, szybki wyrok jest niezbędnym elementem sukcesu w biznesie, a czasem jest być lub nie być danego przedsiębiorcy.

Sądownictwo Państwowe oraz konkurencyjne sądownictwo arbitrażowe nie gwarantuje szybkości i prostoty postępowania. Sędziowie są przeciążeni rosnącą liczbą spraw. Ich wynagrodzenie jest stałe i nie zależy od wydajności i sprawności działania. Postępowanie cechuje się wysokim stopniem sformalizowania i umożliwia zdeterminowanej stronie obstrukcję procesową co powoduje, że prosta sprawa o zapłatę trwa w pierwszej instancji kilka miesięcy, a wyrok w bardziej skomplikowanej sprawie może zapaść po 2-3 latach. Niewłaściwa organizacja pracy sądu, system doręczeń dokumentów, dwuinstancyjne postępowanie i obowiązek wyznaczania rozpraw skutecznie opóźnia wydanie decyzji w sprawie. Dlatego wielu przedsiębiorców niechętnie zwraca się do sądu po sprawiedliwość.

Według danych z 2017 roku 48% Polaków uważa, że przewlekłość postępowań sądowych jest dużym problemem. Z danych statystycznych wynika, że w Polsce prosta sprawa o zapłatę w I instancji trwa średnio około 4 miesięcy, jest to wynik z połowy stawki krajów europejskich.

Elektroniczne postępowanie upominawcze jako próba przyspieszenia polskich postępowań sądowych w prostych sprawach o zapłatę jest zmianą w dobrym kierunku, lecz w przypadku gdy pozwany złoży sprzeciw od nakazu zapłaty nagle postępowanie sądowe bardzo spowalnia. Pojawia się wówczas obowiązek przekazania dokumentów sprawy do sądu, który rozpatrywałby tę sprawę w pierwszej instancji i pojawia się obowiązek wyznaczenia rozprawy co opóźnia sprawę o co najmniej sześć miesięcy.

Remedium na te problemy jest Krajowy Sąd Arbitrażowy.

Krajowy Sąd Arbitrażowy został tak zorganizowany aby do minimum ograniczyć czas prowadzonych postępowań sądowych, wprowadzając proste i jasne standardy działania. Rozstrzyganie spraw w oparciu o dokumenty bez konieczności wyznaczania rozpraw i przesłuchiwania świadków. Jednoinstancyjne postępowanie sądowe. Szybka komunikacja, mailowe doręczanie dokumentów w toku postępowania. Krótkie terminy na składanie pism. Zablokowanie celowego przedłużania postępowania przez strony. Wszystkie te zmiany powodują, że wyrok jest wydawany w ciągu kilku tygodni.