Poufność postępowania

Postępowanie przed sądem arbitrażowym jest niejawne. Taka jest zasada. Emanacją tej zasady jest wprowadzenie w Regulaminie Krajowego Sądu Arbitrażowego zapisu w § 7 ust. 1
„ Postępowanie przed KSA jawne jest wyłącznie dla stron postępowania.”
Poufność uznawana jest za cechę charakterystyczną postępowania arbitrażowego.
Natomiast w postępowaniu przed sądem powszechnym zasadą jest jawność postępowania rozumiana między innymi jako:

 1. Jawność posiedzeń sądowych;
 2. Publiczne ogłaszanie orzeczeń;
 3. Możność przeglądania akt sprawy;

Przejawami zasady poufności postępowania arbitrażowego przed Krajowym Sądem Arbitrażowym jest :

 1. Wyłączenie jawności posiedzeń sądowych;
 2. Doręczanie orzeczeń wyłącznie stronom, bez ich publicznego ogłaszania; (orzeczenia mogą być publikowane tylko przy braku sprzeciwu stron)
 3. Fakt, że dostęp do akt mają wyłącznie strony, ich przedstawiciele ustawowi i pełnomocnicy procesowi oraz organy uprawnione zgodnie z art. 1204 k.p.c.;

Na przykład, w sprawach gospodarczych strony mają zapewnioną poufność postępowania i pewność, że okoliczności stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa nie zostaną ujawnione osobom postronnym. Osoby niebędące stronami postępowania, mogą uczestniczyć w posiedzeniach sądu wyłącznie za zgodą stron i arbitrów.