Polityka prywatności

Ochrona danych osobowych w Krajowym Sądzie Arbitrażowym sp. z o.o. 
Akty prawne regulujące ochronę danych osobowych

  1. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (opublikowane w Dz.Urz. UE L 119, s. 1);
  2. ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (opublikowana w Dz.U. z 2018 r., poz. 1000)

Administrator 

Prezes Krajowego Sądu Arbitrażowego sp. z o.o.

Dane kontaktowe administratora

e-mail: prezes@krajowysadarbitrazowy.pl ; adres: ul. Piotrkowska 121/11, 90-430 Łódź

Organ nadzorczy
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Dane kontaktowe organu nadzorczego
adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Każda osoba ma prawo wniesienia do organu nadzorczego skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych.

Dane osobowe są przetwarzane przez administratora w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa oraz regulaminu Krajowego Sądu Arbitrażowego sp. z o.o.

Przetwarzane dane osobowe obejmują w szczególności imię i nazwisko, numer PESEL oraz adres, a także inne dane osobowe niezbędne do realizacji ww. zadań.

W przypadku uzyskania danych od osoby, której dane dotyczą następuje to w związku z wykonywaniem zadań wynikających z regulaminu Krajowego Sądu Arbitrażowego sp. z o.o. i jest niezbędne do ich wykonania.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wskazany dla danego zadania oraz zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji.

Dane osobowe mogą być powierzone przez Krajowy Sąd Arbitrażowy sp. z o.o. podmiotom trzecim świadczącym usługi na rzecz Krajowego Sądu Arbitrażowego sp. z o.o.

Państwa dane osobowe nie będą służyły zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Na zasadach i z uwzględnieniem warunków określonych w przepisach prawa przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora:

  • dostępu do swoich danych osobowych,
  • ich sprostowania,
  • ograniczenia ich przetwarzania,
  • usunięcia,
  • przeniesienia danych do innego administratora,
  • wniesienia sprzeciwu.

Żądanie realizacji wyżej wymienionych praw proszę przesłać w formie pisemnej do administratora (adres podany na wstępie, z dopiskiem „ochrona danych osobowych”).