Niskie opłaty

W porównaniu z sądem państwowym i innymi sądami arbitrażowymi, opłaty w Krajowym Sądzie Arbitrażowym są bardzo korzystne.

Przedsiębiorca wybierając usługę lub produkt, analizuje relację ceny do wartości. Czyli interesuje go ile musi zapłacić aby uzyskać określony efekt.

Co do zasady, aby sąd powszechny zajął się sprawą, powód musi zapłacić 5% wartości przedmiotu sporu. W KSA powód również zapłaci 5% opłaty sądowej i to będzie jedyna opłata pobrana przez KSA w zamian za wydanie wyroku. Tym samym powód unika innych kosztów i opłat jakie wiążą się z prowadzeniem sprawy w sądzie powszechnym. Uzyskujemy więc duża oszczędność. Otrzyma przy tym znacznie więcej niż w sądzie powszechnym:

  • Szybkość;
  • Wygodę;
  • Jakość;
  • Prostotę postępowania;
  • Co do zasady brak rozpraw, a zatem brak konieczności ponoszenia kosztów podróży, noclegu lub utraconych zarobków stron i świadków;
  • Jedna stała niska opłata sądowa. Brak innych dodatkowych opłat. Np. za apelację lub zabezpieczenie roszczenia.
  • Zmiana statusu z petenta na klienta.

Warto wspomnieć, że na wniosek strony wygrywającej, kosztami postępowania obciążana jest strona przegrywająca. Na przykład. Powód miał do odzyskania pieniądze od dłużnika. Powód musiał dokonać opłaty sądowej w wysokości 5% licząc od wartości długu. Gdy powód wygra sprawę, KSA na wniosek powoda nakaże dłużnikowi zwrot powodowi 5% opłaty sądowej.