Moc prawna wyroków KSA

Wyrok Krajowego Sądu Arbitrażowego ma moc prawną równą wyrokowi sądu państwowego. Aby wszcząć postępowanie egzekucyjne na podstawie wyroku lub ugody zawartej przed KSA, sąd państwowy musi opatrzyć wyrok lub ugodę klauzulą wykonalności.

Wyroki wydane przez KSA oraz ugody zawarte przed KSA podlegają wykonaniu, także poza granicami Polski. Jest to możliwe na podstawie Konwencji o Uznawaniu i Wykonywaniu Zagranicznych Orzeczeń Arbitrażowych, sporządzonej w Nowym Jorku 10 czerwca 1958. Polska dnia 3 października 1961 roku złożyła swój dokument ratyfikacyjny w Sekretariacie Narodów Zjednoczonych. Obecnie sygnatariuszami niniejszej Konwencji jest 159 państw.