FAQ

Jak złożyć pozew do KSA?
Pozew można złożyć na trzy sposoby.

 1. W formie elektronicznej, drogą mailową na adres: sekretariat@krajowysadarbitrazowy.pl ; (preferowana droga przyjmowania spraw)
 2. W formie papierowej, za pośrednictwem operatora pocztowego;
 3. W formie papierowej, osobiście w biurze podawczym sądu, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu spotkania.

Nie rozróżniamy postępowania uproszczonego i postępowania na zasadach ogólnych. Pozew do KSA składa się analogicznie jak do sądu powszechnego, w taki sposób jak w sprawach na zasadach ogólnych, a w sprawach o wartości przedmiotu sporu równej lub niższej od 20 tyś zł nie stosujemy formularzy.

Czy do pozwu należy załączyć dowód opłaty skarbowej od pełnomocnictwa?
Pełnomocnictwo do działania przed sądem arbitrażowym nie wymaga opłaty skarbowej.
Czy Arbitrzy zasądzają koszty zastępstwa procesowego oraz zwrot kosztów procesu na rzecz strony wygrywającej?
Tak. Arbitrzy zasądzają koszty zastępstwa procesowego na poziomie kosztów zasądzanych przez sąd powszechny w sprawach kończących się wyrokiem. KSA zasądza najwyższe stawki minimalne zastępstwa procesowego w procesie cywilnym, które mogą być zmultiplikowane w zależności od nakładu pracy profesjonalnego pełnomocnika, po ich zawnioskowaniu przez stronę. Arbitrzy zasądzają zwrot kosztów procesu stronie wygrywającej, gdy strona zażąda tego w piśmie procesowym.
W jaki sposób przesłuchuje się strony i świadków?
Dowód z przesłuchania stron i z zeznań świadków może być przeprowadzony na dwa sposoby. Pierwszy sposób to odebranie zeznań świadków i oświadczeń stron na piśmie. Taki dokument powinien być podpisany przez osobę składającą zeznania i zaopatrzony w sentencję o podleganiu odpowiedzialności cywilnej i karnej za poświadczenie nieprawdy. Drugim sposobem jest wyznaczenie rozprawy. Arbitrzy wyznaczają rozprawę w wyjątkowych sytuacjach, na przykład gdy okoliczności sprawy budzą wątpliwości, a zgromadzony materiał dowodowy w ocenie Arbitra nie jest wystarczający do wydania wyroku.
Jak wygląda rozprawa?
KSA dąży do załatwiania spraw w miarę możliwości bez wyznaczania rozpraw. Jednak gdy wystąpi potrzeba wyznaczenia rozprawy, wtedy odbywa się ona w kameralnej atmosferze. Strony składają wyjaśnienia na siedząco, częstując się kawą. Pełnomocnicy nie są zobligowani do założenia togi. Nikt na nikogo nie krzyczy i nie wyrzuca za drzwi. Strony sporu są klientami a nie petentami. Obecność mediów i osób postronnych jest wyłączona.
Czy można złożyć apelację od wyroku KSA?
Nie. Postępowanie jest jednoinstancyjne.