Czym arbitraż różni się od mediacji?

Arbitraż to autorytatywny sposób rozstrzygania sporu. Sąd wydaje wyrok w oparciu o zgromadzony materiał dowodowy. Wyrok ten jednoznacznie rozstrzyga, która strona ma rację. Natomiast mediacja to polubowny sposób rozstrzygania sporu przy udziale Mediatora, którego zadaniem jest wypracowanie rozwiązania jakie zadowala obie strony. Tutaj strony wspólnie starają się dojść do porozumienia. Mediator pomaga we wzajemnej komunikacji między stronami i tworzy przestrzeń do konstruktywnej dyskusji. Nie narzuca im jednak autorytatywnego rozwiązania. To jest gówna różnica między mediacją a arbitrażem.