Bezstronność i niezawisłość Arbitrów KSA

Sędzia tudzież Arbiter musi prezentować postawę całkowitej bezstronności. Bezstronność immanentnie wiąże się ze sprawiedliwością. Nie ma sprawiedliwego wyroku bez zachowania bezstronności, naczelnej zasady prowadzenia postępowania przed Krajowym Sądem Arbitrażowym.

Najprościej bezstronność możemy zdefiniować jako brak uprzedzeń lub stronniczości. Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka właśnie tak definiuje pojęcie bezstronności.

Pojęcie bezstronności możemy odnieść do stosunku sędziego do stron procesu jak i do przedmiotu sprawy.

W Krajowym Sądzie Arbitrażowym, Arbitrzy dobierani są do orzekania w sprawach w taki sposób aby na każdym etapie procesu pozostawali neutralni, czyli bezstronni i obiektywni. Arbitrzy orzekający w KSA nie są, ani nie mogą być zainteresowani konkretnym wynikiem sprawy. Zadaniem Arbitra w KSA jest wydanie sprawiedliwego wyroku.

W KSA bezstronność jest dla nas kategorią nadrzędną, a niezawisłość sędziego jest jednym ze środków instytucjonalnych, który służy do zabezpieczenia wydania bezstronnego, sprawiedliwego wyroku.

Podstawą pracy sądu musi być „polityka całkowitej niezawisłości” składu orzekającego. Co przejawia się w braku jakichkolwiek nacisków pochodzących od Organów Sądu, innych Arbitrów oraz Stron sporu. Arbiter wydając wyrok w Krajowym Sądzie Arbitrażowym działa w sposób całkowicie swobodny i zgodny z jego doświadczeniem, wiedzą i z jego osobistym przekonaniem ze wyrok przez niego wydany jest sprawiedliwy.