Lista Arbitrów

Arbiter

adw. Barbara Ziołkiewicz

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. W 2011 roku, po skończonej z wyróżnieniem aplikacji adwokackiej, wpisana na listę adwokatów Okręgowej Izby Adwokackiej w Łodzi. Prowadzi indywidualną kancelarię adwokacką. Specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie cywilnym i gospodarczym. Reprezentowała klientów w skomplikowanych postępowaniach przed sądami powszechnymi, arbitrażowymi oraz Sądem Najwyższym. Zajmuje się zarówno prowadzeniem spraw klientów indywidualnych jak również obsługą podmiotów gospodarczych, w tym spółek prawa handlowego. Posługuje się językiem angielskim w stopniu komunikatywnym w mowie i piśmie.

Znajomość języków : polski, angielski.
Znajomość prawa krajowego : Polska.

Arbiter

dr r.pr. Jarosław Stasiak

Dr Jarosław Stasiak radca prawny, jest wykładowcą na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach ( Filia Piotrków Trybunalski).  Autor szeregu publikacji w czasopismach polskich i niemieckich. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego i Westfaelische Wilhelms Universitaet w Muenster. W 2009r . obronił w Katedrze Postępowania Cywilnego pracę doktorską Zwolnienie od kosztów sądowych w prawie polskim i niemieckim, następnie opublikowaną w Wydawnictwie Lexis Nexis.  Pracę zawodową wiązał z obsługą prawną podmiotów publicznoprawnych Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi i później Urzędu Miasta Łodzi. Obecnie kieruje Oddziałem Prawa Prywatnego w Urzędzie Miasta Łodzi. Autor strategii wykorzystania powództwa o zakaz immisji do usunięcia z Łodzi sklepów z dopalaczami. Współautor projektu ustawy penalizującej obrót dopalaczami. Ekspert Unii Metropolii Polskich w pracach nad ustawą reprywatyzacyjną. Uważany za jednego z najlepszych znawców prawa rzeczowego w szczególności, prawa nieruchomości.

Znajomość języków : polski, niemiecki, angielski.

Znajomość prawa krajowego : Polska, Niemcy.

Lista publikacji.
1. Kieler Ostrecht Notizen nr 7 /2001 Die Zustellung im polnischen Zivilverfahren.
2. Jahrbuch fuer Ostrecht 44/2003 Rechtsmittel im polnischen Zivilverfahren.
3. Wynagrodzenie adwokata za reprezentację strony w procesie cywilnym w Niemczech. Palestra 11/12 2004.
4. Jahrbuch fuer Ostrecht nr 45/2004 Neues Auslaenderecht in Polen.
5. Prawo Spółek 11/2005 Artykuł 15 k.s.h. a poręczenie wekslowe.
6. OSTEuropa 1/2 2007 Neue Regelung der Befreiung von Gerichtkosten in Polen.
7. Adwokat z urzędu w niemieckim postępowaniu cywilnym. Palestra 11/12 2007.
8. Zwolnienie od kosztów sądowych. Lexis Nexis 2010.
9. Miasto w Budowie 2016. Skutki cywilnoprawne uchwalania planów zagospodarowania przestrzennego.
10. Samodzielność gminy i konstytucyjne zasady ustrojowe a realizacja uprawnień wynikających z art. 36 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Przedsiębiorczość i Zarządzanie 2017.
11. Skarga do sądu w prawie zamówień publicznych. Finanse Komunalne nr 7/2018.

Arbiter

r.pr. Ewa Zapieraczyńska

Radca prawny, absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego – kierunek prawo. W roku 2011, po skończonej aplikacji radcowskiej, wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Łodzi. Doświadczenie zawodowe zdobywała w renomowanych kancelariach. Aktualnie partner w kancelarii Wilijewicz i Partnerzy. Specjalizuje się w skomplikowanych procesach sądo-wych. Wielokrotnie reprezentowała interesy swoich klientów przed sądami powszechnymi oraz admi-nistracyjnymi, w tym również przed Sądem Najwyższym. Znawca prawa cywilnego oraz procedury cywilnej. Posiada doświadczenie przy prowadzeniu spraw związanych z prawną obsługą inwestycji budowlanych (reprezentacja w sądach, prowadzenie spraw w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie). Od kilku lat świadczy stałą obsługę prawną podmiotu publiczno-prawnego w ramach której zajmuje się prawem nieruchomości oraz prawem zamówień publicznych.

Znajomość języków : polski, angielski.
Znajomość prawa krajowego : Polska.

Arbiter

r.pr. Karolina Więclewska – Cichońska

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. W 2009r. wpisana na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi. Prowadzi indywidualną kancelarię, a także obsługę prawną podmiotów publicznoprawnych w tym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.  Specjalizuje się w prawie Unii Europejskiej, zamówieniach publicznych, prawie administracyjnym oraz szeroko rozumianym prawie cywilnym, autorskim i gospodarczym. Ma wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu postępowań sądowych w tym przed Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym, a także Krajową Izbą Odwoławczą przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych. W 2018r. ukończyła warsztaty certyfikujące – mediator gospodarczy prowadzone zgodnie ze standardami Społecznej Rady ds. ADR przy Ministrze Sprawiedliwości zorganizowane przez Centrum Mediacji Gospodarczej przy Krajowej Radzie Radców Prawnych. W 2014r. otrzymała tytuł honorowy „Kryształowe Serce Radcy Prawnego”.

Znajomość języków: polski, angielski.

Znajomość prawa krajowego: Polska.