Witamy w Krajowym Sądzie Arbitrażowym

Biznes nie lubi czekać

Szybkość i prostota

Niskie opłaty

Misja i Wizja

Misją Krajowego Sądu Arbitrażowego jest szybkie i sprawiedliwe rozwiązywanie sporów przez bezstronnych i niezawisłych arbitrów.
Wizją założycieli Krajowego Sądu Arbitrażowego jest, aby przy udziale bezstronnych i niezawisłych arbitrów zmienić jakość sądownictwa, osiągając pozycję największego sądu arbitrażowego pod względem liczby wydanych wyroków w Polsce, Europie i na świecie z czasem osiągając status instytucji globalnej.

Klauzula Arbitrażowa

Ustal z kontrahentem,
że przyszłe spory będzie rozwiązywał KSA

Sprawa sądowa

KSA może zająć się daną sprawą po umieszczeniu klauzuli arbitrażowej w umowach, ugodach lub pismach z kontrahentem

Wyrok

Szybko i wygodnie rozstrzygamy spory cywilne i gospodarcze

Co to jest Krajowy Sąd Arbitrażowy i
czym się zajmuje?

Krajowy Sąd Arbitrażowy wydaje wyroki, które mają moc prawną wyroków sądów powszechnych. Sąd arbitrażowy zajmuje się rozwiązywaniem sporów w sposób arbitralny i ostateczny. Arbiter po ocenie materiału dowodowego wydaje wyrok, który na nowo kształtuje sytuację prawną miedzy stronami. Przed KSA można również zawrzeć ugodę

Jak złożyć pozew do KSA?

Pozew można złożyć na trzy sposoby.
 1. W formie elektronicznej, drogą mailową na adres: (preferowana droga przyjmowania spraw) sekretariat@krajowysadarbitrazowy.pl;
 2. W formie papierowej, za pośrednictwem operatora pocztowego;
 3. W formie papierowej, osobiście w biurze podawczym sądu, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu spotkania.

Nie rozróżniamy postępowania uproszczonego i postępowania na zasadach ogólnych. Pozew do KSA składa się analogicznie jak do sądu powszechnego, w taki sposób jak w sprawach na zasadach ogólnych, a w sprawach o wartości przedmiotu sporu równej lub niższej od 20 tyś zł nie stosujemy formularzy.

Czy do pozwu należy załączyć dowód opłaty skarbowej od pełnomocnictwa?
Pełnomocnictwo do działania przed sądem arbitrażowym nie wymaga opłaty skarbowej.
Czy Arbitrzy zasądzają koszty zastępstwa procesowego oraz zwrot kosztów procesu na rzecz strony wygrywającej?
Tak. Arbitrzy zasądzają koszty zastępstwa procesowego na poziomie kosztów zasądzanych przez sąd powszechny w sprawach kończących się wyrokiem. KSA zasądza najwyższe stawki minimalne zastępstwa procesowego w procesie cywilnym, które mogą być zmultiplikowane w zależności od nakładu pracy profesjonalnego pełnomocnika, po ich zawnioskowaniu przez stronę. Arbitrzy zasądzają zwrot kosztów procesu stronie wygrywającej, gdy strona zażąda tego w piśmie procesowym.
W jaki sposób przesłuchuje się strony i świadków?
Dowód z przesłuchania stron i z zeznań świadków może być przeprowadzony na dwa sposoby. Pierwszy sposób to odebranie zeznań świadków i oświadczeń stron na piśmie. Taki dokument powinien być podpisany przez osobę składającą zeznania i zaopatrzony w sentencję o podleganiu odpowiedzialności cywilnej i karnej za poświadczenie nieprawdy. Drugim sposobem jest wyznaczenie rozprawy. Arbitrzy wyznaczają rozprawę w wyjątkowych sytuacjach, na przykład gdy okoliczności sprawy budzą wątpliwości, a zgromadzony materiał dowodowy w ocenie Arbitra nie jest wystarczający do wydania wyroku.
Czy można złożyć apelację od wyroku KSA?
Nie. Postępowanie jest jednoinstancyjne.

Czym arbitraż różni się od mediacji?

Arbitraż to autorytatywny sposób rozstrzygania sporu. Sąd wydaje wyrok w oparciu o zgromadzony materiał dowodowy. Wyrok ten jednoznacznie rozstrzyga, która strona ma rację. Natomiast mediacja to polubowny sposób rozstrzygania sporu przy udziale Mediatora, którego zadaniem jest wypracowanie rozwiązania jakie zadowala obie strony. Tutaj strony wspólnie starają się dojść do porozumienia. Mediator pomaga we wzajemnej komunikacji między stronami i tworzy przestrzeń do konstruktywnej dyskusji. Nie narzuca im jednak autorytatywnego rozwiązania. To jest gówna różnica między mediacją a arbitrażem.

Kontakt

8 + 8 =

Dlaczego sądownictwo arbitrażowe?

Sądownictwo arbitrażowe to najbardziej uznany i ceniony sposób rozstrzygania sporów na całym świecie. Jego głównymi zaletami są szybkość postępowania, wysokie kwalifikacje Arbitrów oraz znaczna oszczędność czasu i pieniędzy. Polscy przedsiębiorcy zaczynają doceniać atuty sądownictwa arbitrażowego jako alternatywy dla sądownictwa powszechnego.

Należy podkreślić, że suma kosztów rozwiązania sporu przed Krajowym Sądem Arbitrażowym jest znacznie niższa niż to ma miejsce w sądzie powszechnym. Koszty procesu poniesione przez strony przed KSA rekompensuje również szybkość postępowania i przewidywalność terminu w jakim sąd wyda wyrok. W sądownictwie państwowym przewidywalność terminu wydania wyroku nie istnieje.